معنی acetylization flask به فارسی

acetylization flask
شيمى : بالن استيل دار کردن
کلمات مشابه

acey deucy
ورزش : کوتاهتر کردن رکاب راست از رکاب چپ

achaean
مربوط به اخائيه ،اهل شهر اخائيه در يونان باستان

achaemenian
هخامنشي

achaemenid architecture
معمارى : معمارى هخامنشى

achalasia
(طب )عدم انبساط عضلات مجارى بدن و باقى ماندن انها در حال انقباض دائم(مثل مرى)

achamenian
هخامنشى

achamenidae
سلسله هخامنشى ،هخامنشيان

acharnement
درندگى ،خونريزى

achate
مهره ء بازى ،تيله ،عقيق ،بيع ،(در جمع)اشياء خريدارى شده ،يار با وفا،خريدن

acheake
درد گرفتن ،درد کردن ،بدرد اوردن ،درد

acheilia
فقدان لب بطور مادرزادى ،نوزاد بى لب

acheilos
بدون لب ،بى لبه

acheiria
(طب ).بيدست ،فاقد قوه ء لامسه

achene
(گ.ش ).تخم برهنه ،بذر برهنه ،فندقه

achenocarp
(گ.ش ).ميوه ء خشک ناشکوفا