معنی chief of state به فارسی

chief of state
رئيس دولت
کلمات مشابه

chief of the faithful
اميرالمومنين

chief petty officeer
علوم دريايى : ناو استوار يکم

chief programmer
کامپيوتر : سازمان برنامه نويسى

chief programmer team
کامپيوتر : سرپرست يک تيم برنامه نويسى

chief rabbi
خاخام باشى ،مجتهديهود

chief referee
ورزش : سرداور

chief residence
مقرعمده حاکم نشين

chief secretary
دبيرل

chief warrant officer
(نظ ).استوار يکم

chiefly
بطور عمده , به طور عمده

chiefs
مشايخ

chieftain
سالار،سردسته ،رئيس قبيله

chieftaincy
کدخدايى ،رياست قبيله

chieftainship
رياست قبيله ،کدخدايى

chiel
( )=chield(اسکاتلند )يارو