دانلود راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید
 
صفحه اصلی
تخمین رتبه کنکور
دانلود سوالات کنکور
روز شمار کنکور
انتخاب رشته
چت روم کنکوری
محاسبه اضافه وزن
عشق سنج
صلوات شمار آنلاین
» بازدید امروز : 2025
» بازدید دیروز : 2358
» بازدید هفته : 2326
» بازدید کل : 79519

 

دانلود http://persell.sellu.ir/files/product-images/2016-5-26-8-32-51-47.jpg

"بحث ثبوت هلال ماه از مباحثی است كه همه انسانها به نوعی به آن نیاز دارند شریعت مقدس اسلام نیز برخی از اعمال و عبادات را معلّق به ثبوت هلال ، نموده است"

"
دسته بندیفقه و علوم انسانی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات209
حجم فایل337 کیلو بایت

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بحث ثبوت هلال ماه از مباحثی است كه همه انسانها به نوعی به آن نیاز دارند. شریعت مقدس اسلام نیز برخی از اعمال و عبادات را معلّق به ثبوت هلال ، نموده است.

مهمترین عامل تعیین كننده در رؤیت هلال و آغاز ماههای قمری، افق است ، هر نقطه ای روی كره زمین افق مخصوص به خودش را دارد.بر این اساس معیار متخصصین دینی و فقهای عظام در رؤیت هلال بر اساس افق مشخص می شود.

بیشتر فقها ، رؤیت هلال ماه را در هر شهری ، تنها برای مردمان همان شهر و ساکنان روستاها و شهرهای نزدیک به آن معتبر می دانند.

دیدن هلال و ثابت شدن ماه در سرزمینی برای دیگر سرزمینها کافی است و می توان با دیدن هلال و ثابت شدن ماه در هر سرزمینی از کره زمین روزه گرفت، یا روزه گشاد.

شماری از باورمندان این دیدگاه می گویند: ماه اگر در سرزمینی ثابت شد، سرزمینهای را در بر می گیرد که در شب، سرزمینی که در افق آن هلال دیده شده ، یکسان باشند،هر چند این یکسانی در پاره ای از شب باشد.

برخی از مجتهدین ،‌حكم حاكم را نیز برای پذیرش دیده شدن هلال كافی می دانند. هر چند كه حاكم شخصاً ‌ندیده باشد و از راههای دیگر برایش یقین به رؤیت هلال حاصل شده باشد. .البته از نظر منجمین و به تبع آن برخی نرم افزارها پیشرفته نجومی هم كه از لحاظ صحت و دقت تجربه شده باشد و اصطلاحاً اطمینان به رؤیت یا عدم رؤیت هلال ایجاد كند از نظر برخی مراجع برای اثبات رؤیت یا عدم رؤیت هلال كافی است.

واژگان کلیدی :

«هلال ،‌رؤیت ، محاق ،‌تعمیم ، گواهان ، بیّنه ، حاكم ، افق»

فهرست مطالب

مقدمه
«روش تحقیق»
«قلمرو تحقیق»
«بیان مسأله»
«پیشینه تحقیق»
هدف تحقیق:
ی-ی «بخش اول»: واژه شناسی
ی-ی-یماده «هلل» و مشتقات آن در کتابهای لغت
ی-ی-یماده «هلل» در احادیث و قرآن
ی-ی-یوجه تسمیه هلال :‌
ی-یبخش دوم : ‌آشنایی با تقویم هجری
ی-ی-یتقویم هجری قمری
ی-ی-یمبانی تقویم هجری قمری
ی-ی-یتقویم هجری قمری هلالی
ی-ی-یتقویم هجری قمری قرار دادی
ی-ی-یچرا در تقویم هجری قمری اختلاف پیش می آید؟
ی-ی-یمقایسه ی تقویم هجری شمسی و هجری قمری
ی-ی «بخش سوم»تنجیم و ستاره شناسی
ی-ی-یتعریف علم نجوم :‌
ی-ی-یحکم تنجیم :
ی-ی-ی-یخبر دادن از تحولات فلکی :
ی-ی-یادله جواز علم نجوم
ی-ی-ی-یروایاتی که دلالت بر مذموم بودن علم نجوم دارند.
ی-ی-ی-ی- اخبار از آینده با توجه به اوضاع فلکی بدون اعتقاد به تاثیرات آنها:
ی-ی-ی-یاخبار از حوادث با اعتقاد به حیات افلاک و عدم استقلال آنها در تاثیر بر رویدادهای زمینی
ی-ی-یچند مساله مرتبط با تنجیم
ی-ی-ی-یآیا تصدیق منجم و ترتیب اثر دادن به سخن او جایز است ؟
ی-ی-ی-یآیا یاد گیری و یاد دادن علم نجوم جایز است؟
ی-ی-ی-یآیا حکم رمل و فال و کار هایی از این قبیل مثل تنجیم است؟
ی-یبخش اول : «نگرشی بر رویت هلال در علم نجوم»
ی-ی-یپیدایش ماه
ی-ی-یوضعیت تکوینی ماه
ی-ی-یکرویّت یا مسطح بودن زمین
ی-ی-یمدار گردش ماه
ی-ی-یقوانین کپلر
ی-ی-یاهله ی ماه
ی-ی-یحرکات ماه
ی-یبخش دوم «بررسی پدیده های وابسته به مدار ماه »
ی-ی-یجزر و مد :
ی-ی-یخورشید گرفتگی (کسوف)
ی-ی-یج)ماه گرفتگی (خسوف)
ی-ی-یمشاهده نور زمین تاب
ی-ی-یجهت یابی به وسیله ماه
ی-یبخش سوم – ماههای قمری
ی-ی-یانواع ماه قمری
ی-ی-ی-یماه قمری حسابی :
ی-ی-ی-یماه قمری متوسط:
ی-ی-ی-یماه قمری هلالی فلکی :
ی-ی-ی-یماه قمری هلالی شرعی :
ی-ی-یپدیده قران نیّرین یا حالت مقارنه و محاق
ی-ی-یرکوردهای رؤیت هلال
ی-ی-یآشنایی با معیارهای رؤیت هلال
الف- معیار بابلی ها
ب- ضابطه های رؤیت دوره ی اسلامی
ج- معیار فادرینگهم(father ingham)
ج-(mounder) معیار ماندر
ی-یبخش اول : «رؤیت و اثبات هلال»
ی-ی-یدلالت قرآن بر اعتبار رؤیت :
ی-ی-یدلالت احادیث بر اعتبار رؤیت
ی-ی-یاتفاق فقیهان بر اعتبار رؤیت
ی-ی-یفروع رؤیت
ی-ی-ی -یفرع اول : انفراد در رؤیت
ی-ی-ی-ی-یدلایل اعتبار انفراد در رؤیت
الف-اطلاق احادیث رؤیت :
ب-احادیث خاص :
ج- قرآن:
د:عقل:
ی-ی-ی-یفرع دوم رؤیت ،راهی علم آور
ی-ی-یمؤید ها
ی-ی-یدلائل عدم اعتبار رؤیت هلال با چشم مسلح
ی-ی-یمؤیدات و شواهد عدم اعتبار رؤیت هلال با چشم مسلح
ی-ی-یادلّه و مؤیّد ات اعتبار رؤیت با چشم مسلح
ی-ی-یرؤیت قبل از زوال
ی-ی-ییبررسی روایات دیدن هلال در طول روز
ی-ی-ییدیدگاه فقیهان ،درباره دیدن هلال در روز
ی-ی-یینظر عامه در دیدن هلال در روز.
ی-ی-ییتطوق وغیوبت شفق
ی-ی« بخش دوم : بیّنه»
ی-ی-یبیّنه در لغت :
ی-ی-یبیّنه در قرآن
ی-ی-یبیّنه در اصطلاح :
ی-ی-یبیّنه در روایات
ی-ی-یبیّنه از دیدگاه فقها
ی-ی-یمفهوم عدالت
ی-ی-یمعانی شهادت
ی-ی-یویژگیها و شرایط شهادت
ی-ی-ی-یعدالت :
ی-ی-ی-یذکوریت:
ی-ی-ی-یتوافق در اوصاف
ی-ی-ی-یشهادت بر رؤیت
ی-ی-یدیدگاههای فقیهان شیعه در شمارشاهدان رؤیت هلال
ی-ی-ی-یگواهی یک عادل :
ی-ی-ی-یگواهی پنجاه عادل:
ی-ی-ی-یرؤیت مطلقاً به بیّنه ثابت نمی شود.
ی-ی-ی-یرؤیت به بیّنه (دو شاهد) مطلقاً ثابت می شود .
ی-ی-ییدیدگاه فقهای عامه :‌
ی-ی-ییفـروع بیّنه
ی-ی-یی-یشهادت بر شهادت :
ی-ی-یی-یآیا بیّنه علم آور است؟
ی-یبخش سوم :‌ «شیاع»
ی-ی-یتعریف تواتر و شیاع از نظر فقها
ی-ی-یشیاع در آثار فقها
ی-ی-یبررسی استقلال یا وحدت تواتر و شیاع ،از نظر فقها
ی-ی-یدلائل حجیّت تواتر و شیاع مفید علم
ی-ی-ی «شیاع ظنّی»
ی-ی-یدلایل حجیّت شیاع ظنّی
ی-ی-ی-یفحوای حجیّت بیّنه:
ی-ی-ی-یروایات :
ی-ی-ی-یسیره عقلا :
ی-ی-ینقد و بررسی ودلایل شیاع ظنّی
ی-یبخش چهارم :‌ «گذشت سی روز و اثبات هلال»
ی-ی-یدلایل اعتبار گذشت سی روز
ی-ی-ی-یاجماع:
ی-ی-ی-یروایات:
ی-ی-ی-یعلم عادی:
ی-ی-یدلایل فقها بر گذشت سی روز :
ی-ی-یفروع قاعده گذشت سی روز
ی-ی-ی-یفرع اول :
ی-ی-ی-یفرع دوم:
ی-ی-ی-یفرع سوم :
ی-ی-ی-یفرع چهارم
ی-یبخش پنجم: «حکم حاکم»
ی-ی-یتعاریف حکم حکومتی
ی-ی-یبرخی مصادیق حکم حکومتی
ی-ی-ینظریه ها در مورد سنخ حکم حکومتی
ی-ی-ی-ینظریه نخست :احکام حکومتی ، احکامی اولیه هستند
ی-ی-ی-ینظریه دوم : احکام حکومتی ، احکامی ثانویه هستند
ی-ی-ی-ینظریه سوم : نسبت میان احکام ثانویه و احکام حکومتی ، عموم و خصوص من وجه است.
ی-ی-ی-ینظریه چهارم احکام حکومتی ، نه از احکام اولیه هستند و نه از احکام ثانویه (نظریه مختار).
ی-ی-یدو نکته در خصوص تعارض حکم حکومتی
ی-ی-یحکم حاکم به ثبوت هلال
ی-ی-یعدم حجیّت حکم حاکم مطلقاً
ی-ی-یدلائل عدم حجیّت حکم حاکم
ی-ی-ینقد و بررسی
ی-ی-یحجیّت حکم حاکم
ی-ی-ییدلائل حجیّت حکم حاکم در رؤیت هلال
ی-ی-یی-یعموم و اطلاقات
ی-ی-یی-یشیوه فقها در کتابهای فقهی
ی-ی-یی-یروایات خاصه
ی-ی-یی-یسیره
ی-ی-یی-یسیره پیامبر(ص)
ی-ی-یی-یسیره خلفا
ی-ی-یی-یسیره ائمه(ع)
ی-ی-یی-یهلال از امور حسبیه
ی-ی-ییآراء دیگری در خصوص حکم حاکم:
ی-ی-یی-یاصالت حکم حاکم
ی-ی-یی-یقول به تفصیل:
ی-ی-یی-یتفصیل بین هلال رمضان و شوال
ی-ی-ییچگونگی حکم
ی-ی-ییقلمرو نفوذ حکم حاکم در رؤیت هلال
ی-ی-ییحرمت نقض حکم حاکم
ی-ی-یی «ادله عدم جواز نقض»
ی-ی-ییموارد جواز نقض حکم حاکم :‌
ی-ی-ییحکم حاکم اهل سنّت در ثبوت هلال
ی-ی-ییادله حجیّت حکم حاکم اهل سنّت
ی-ی-یی-یسیره ائمه اطهار(ع)
ی-ی-یی-یدلائل قائلان به عدم اجزا
ی-ی-یی-یدلائل قائلان به اجزا
ی-یبخش اول « افقها »
ی-ی-ینظریه مشهور:
ی-ی-یدیدگاه غیر مشهور
ی-ی-ینظر فقهای عامه
ی-ی-یخلاصه دیدگاهها
ی-ی-یمعیار در نزدیکی و دوری شهرها:
ی-ی-ی-یاختلاف در طلوع و غروب خورشید:
ی-ی-ی-یامکان رؤیت با نبود مانع
ی-ی-ی-یاختلاف اقالیم و تفاوت مناظر
ی-ی-ی-یمنزله و مرحله
ی-ی-یدلایل قائلان به عدم تعمیم
ی-ی-ی-یظاهر آیه شریفه:
ی-ی-ی-یروایات :
الف. روایات رؤیت هلال.
ب- روایات شهادت به رؤیت
ی-ی-ی-یقیاس رؤیت هلال به طلوع و غروب خورشید.
ی-ی-ی-یعقل
ی-ی-ی-یسیره مسلمانان
ی-ی-ی-یاجماع
ی-ی-ی-یشهرت :
ی-ی-ی-یروایت کُرَیب:
ی-یبخش دوم «دلایل دیدگاه غیر مشهور» یا دلایل تعمیم ثبوت هلال
ی-ی-یقرآن :‌
ی-ی-یروایات
ی-ی-ی-یاطلاق رؤیت:‌
ی-ی-ی-یاطلاقات روایات بینه :
ی-ی-یروایات خاصه.
ی-ی-یرؤیت طریقیت دارد نه موضوعیت
ی-ی-یمویدات نظریه تعمیم
ی-ی-ی-یوحدت لیله القدر
ی-ی-ی-یوحدت عید فطر و قربان
ی-ی-ی-یدعای سمات:‌
ی-ی-ی-یسیره پیامبر(ص)
ی-ی-ی-یعلم
ی-ی-ی-یمذاق شرع
ی-ی-ی-یعدم معیار برای دوری ونزدیکی
ی-ی-ی-یحرمت روزه در روز عید فطر و قربان
ی-ی-ی-یپیامدها
نتیجه :
پیشنهادات:
«فصل پنجم»
ضمائم :
ی- جدایی زاویه ای
ی- مقارنه ماه و خورشید
ی- سن ماه
ی- حد دانژون
ی- مدت مکث
ی- ارتفاع هلال
ی- اختلاف سمت
ی- فاز ماه
ی- طول کمان هلال
یی- نا پیوستگی هلال
یی- ضخامت بخش میانی
یی- فاصله ماه از زمین
منابع و مآخذ

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
"

فایل ورد آموزش نرم افزار پاورپوینت

پاورپوینت آموزش درس شانزدهم کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی ( آب و هوا )

پاورپوینت وجه التزام در قراردادها چیست

پاورپوینت سرقت تعزیری چیست

پاورپوینت تعریف سرقت چیست

پاورپوینت جرم سرقت چیست

پاورپوینت مدیریت مالی بین المللی

پاورپوینت بررسی جایگاه معدن در اقتصاد ايران

پاورپوینت بررسی چالش ‌هاي توليد ملي

پاورپوینت بررسی استراتژی پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی

پاورپوینت فنون میلتون اریکسون در خانواده درمانی

پاورپوینت زندگینامه میلتون اریکسون

اخبار کنکوری آموزشی

زمان ثبت‌نام آزمون دکتری ۹۸ اعلام شد

امروز آخرین مهلت تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه فرهنگیان

افزایش ضریب‌تأثیر نمره آزمون عملی تربیت بدنی در آزمون سراسری

فردا آخرین مهلت ثبت‌نام تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه فرهنگیان

آغاز ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد از امروز

قابلیت حذف کنکور وجود دارد

زمان برگزاری آزمون زبان دکتری پیام‌نور اعلام شد

نتایج دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه آزاد اعلام شد

تمدید ثبت‌نام کاردانی و کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد/۲۴ شهریور آخرین مهلت ثبت‌نام دکتری

نتایج آزمون دکتری تخصصی وزارت بهداشت فردا اعلام می‌شود

آخرین آمار ثبت‌نامی‌های کنکور اعلام شد

آزمون دستیاری فوق تخصصی امروز برگزار شد

رشته/محل‌های تکمیل ظرفیت علوم پزشکی دانشگاه آزاد به سامانه ثبت‌نام آزمون سراسری 96 اضافه شد

زمان اعلام نتایج نهایی آزمون فراگیر ارشد پیام نور اعلام شد

برگزاری اولین آزمون الکترونیکی در اسفند ماه امسال

آخرین مهلت‌ ثبت‌نام کنکور اعلام شد

آزمون دستیاری فوق تخصصی فردا برگزار می‌شود

ثبت نام بیش از ۸۱۵ هزار نفر در کنکور/فردا آخرین مهلت نام نویسی

آغاز توزیع کارت آزمون دستیاری فوق تخصصی از فردا

فرصت مجدد انتخاب محل آزمون جایابی دندانپزشکی دانش آموختگان خارج از کشور

‍‍ تخمین رتبه کنکور